MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Współpraca EKOS i ONZ dla zrównoważonego rozwoju

 

W Warszawie został podpisany list o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Informacji ONZ i Klubem Publicystów Ochrony Środowiska EKOS (siedziba Ośrodka ONZ, 24.05.2017 r). Dokument parafowali: dyrektor Ośrodka Mariola Ratschka i prezes EKOS Robert Borkacki. Strategicznym dokumentem określającym tematykę tej współpracy będzie „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Nasz kraj podjął zobowiązanie realizacji zapisanych zasad w Agendzie, w tym 17 globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Warszawa, 24 maja 2017 r.

 

List o współpracy Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie i Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyrażają wolę prowadzenia długofalowej współpracy w zakresie informowania, edukowania i popularyzowania zasad zrównoważonego rozwoju.       

Strategicznym dokumentem określającym tematykę tej współpracy będzie „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Dokument ten został jednogłośnie przyjęty przez 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku w 2015 r. Nasz kraj podjął zobowiązanie realizacji zapisanych zasad w Agendzie, w tym 17 globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Sygnatariusze listu podkreślają znaczenie globalnych Celów dla rozwoju kraju, polskiego społeczeństwa i ochrony środowiska. Te cele to m.in.: promowanie zrównoważonego rolnictwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych oraz dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii. Wśród celów Agendy znalazło się również tworzenie zrównoważonych miast i podejmowanie pilnych działań zwalczających zmiany klimatyczne i ich skutki oraz chronienie mórz i oceanów. Inne istotne kwestie to zarządzanie lasami w sposób zrównoważony, zwalczanie pustynnienia, zatrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gleb oraz powstrzymanie utraty bioróżnorodności. Warto przypomnieć słowa Papieża Franciszka, który zwrócił się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ ze słowami: „Przyjęcie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (...) jest ważnym znakiem nadziei”.

Wytyczne wskazane w Agendzie są bliskie Klubowi EKOS, który już od blisko 35 lat podejmuje działania związane z informowaniem i promowaniem praktycznych zasad zrównoważonego rozwoju. Sygnatariusze listu podkreślają, iż kluczowe dla wypełnienia globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju będą: rzetelna informacja i edukacja. Sygnatariusze będą wspólnie dążyć do tego, aby zapisy Agendy były przekazywane do szerokich kręgów społeczeństwa, dziennikarzy, decydentów i działaczy organizacji pozarządowych.

Współpraca sygnatariuszy listu już jest praktycznie realizowana, m.in. przez organizację Światowego Dnia Ochrony Środowiska pod hasłem „Zero tolerancji dla nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi” (Warszawa 2016 r.). Coroczne święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Podczas spotkania z udziałem wiceministra środowiska omawiano m.in. efekty realizacji przez Polskę postanowień Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Planowane formy współpracy Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie i Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS to m.in.: promowanie Celów związanych z ochroną środowiska, inicjowanie działań międzysektorowych, debat, szkoleń, sesji dziennikarskich, krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych, organizowanie przedsięwzięć medialnych, konkursów i innych działań edukacyjno-informacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że podjęta współpraca Sygnatariuszy listu służyć będzie praktycznej realizacji „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” w Polsce z korzyścią dla całego społeczeństwa.

 

Mariola Ratschka

(-)

p.o. dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie

 

Robert Borkacki

(-)

prezes Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

 

Przedstawiciele Klubu EKOS wzięli także udział w wideokonferencji prasowej w Ośrodku ONZ pt. „Jak chronić oceany i morza przed katastrofą?”z udziałem panaPetera Thomsona przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wideokonferencja (w której wirtualnie uczestniczyli także dziennikarze z m.in.: Afryki, Rosji, Indii, Czech i USA) była zapowiedzią konferencji Nasze oceany, nasza przyszłość”, (Nowy York, 5-9.06.2017 r.). Jej tematem jest kwestia gwałtownie pogarszającego się stanu oceanów. W konferencji biorą udział państwa członkowskie ONZ, przedstawiciele systemu Narodów Zjednoczonych, organizacji międzyrządowych i organizacji pozarządowych, sektora prywatnego oraz świata akademickiego i nauki. To pierwsza w historii konferencja poświęcona oceanom i morzom. Uczestnicy podejmą dialog, opracują trwałe rozwiązania i zmobilizują działania przeciwdziałające drastycznemu pogarszaniu stanu oceanów i mórz. Omówią dotychczasowy postęp w realizacji 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony. Konferencja zakończy się przyjęciem deklaracji ‘Wezwanie do działania’ (‘Call for Action’).

 

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top